ระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการระยะยาว

 Link Websites

 คำแนะนำ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ใช้ Browser Google Chrome ในการใช้งานเว็บไซต์ (Version 43.0.2357.81 ขึ้นไป)
 ดาวน์โหลด Google Chrome Version ล่าสุด
 เอกสารเกี่ยวข้อง
คำอธิบายการใช้แบบคัดกรองและแบบประเมินผู้สูงอายุระยะยาว  คลิกเพื่อดาวโหลด
แบบประเมิน Geriatric Syndome  คลิกเพื่อดาวโหลด
แบบประเมินสมรรถนะคนพิการ ICF  คลิกเพื่อดาวโหลด
ขั้นตอนการเตรียม้อมูลเพื่อใช้งานระบบ  คลิกเพื่อดาวโหลด
 คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งานระบบ Care Manager  คลิกเพื่อศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบ
คู่มือระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว Long Term Care  คลิกเพื่อศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบ
คู่มือระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลคนพิการ ICF Web Version  คลิกเพื่อศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบ
คู่มือระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลคนพิการ ICF Android Version คลิกเพื่อศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบ
 แบบประเมินสมรรถนะคนพิการ andriod version
แบบประเมินสมรรถนะคนพิการ andriod version  คลิกเพื่อ Download Application
 แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ  คลิกเพื่อทำแบบประเมิน
 วีดีโอแนะนำการใช้งาน

Youtube Channel :youtube.nuseniorltc.com


 ข้อมูลติดต่อ

  E-mail : ltcsenior.nu@gmail.com


   FB FanPage : fb.nuseniorltc.com


  TEL : 063-3919229